REGULAMIN KONKURSU “WYGRAJ SKIPASS – Czarny Groń”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem.

1.2. Organizatorem Konkursu “wygraj skipass – Czarny Groń” jest portal www.Oswiecimskie24.pl, reprezentowanym przez Pana Szymona Chabior, zwanym dalej Organizatorem.

1.3. Organizator zapewnia techniczną pomoc w przeprowadzeniu Konkursu.

Organizator jest odpowiedzialny za Konkurs, jego przebieg oraz do niego należy kierować ewentualne zażalenia poprzez wysłanie wiadomości na adres redakcja@oswiecimskie24.pl

1.4. Konkurs odbywa się na terenie całej Polski obejmuje okres od dnia 06.02.2019 r. do odwołania.

1.5. W czasie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie

www.oswiecimskie24.pl (dalej zwanej Stroną Konkursową ).

1.6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,

grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

1.7. Każdy uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje tym samym Regulamin Konkursu.

1.8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia

Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b. Zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

c. W dniu zgłoszenia do konkursu jest pełnoletnia;

d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.

2.3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub zgłoszenie po terminie

spowoduje nieważność zgłoszenia.

2.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy, oraz

członkowie najbliższych rodzin wymienionych wcześniej osób.

2.5. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków,

opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci.

2.6. Powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w

Konkursie na podstawie niniejszego punktu powoduje bezwzględną utratę prawa do

nagród w Konkursie.

2.7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

§ 3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs trwa od 6.02.2019 do odwołania.

3.2. Konkurs jest podzielony na etapy. Każdy z nich rozpoczyna się w środę, a kończy wyłonieniem zwycięzców w piątek.

3.3. W każdej turze, każdy z trzech wybranych uczestników zostanie nagrodzony jednodniowym,

Całodziennym Skipassem.

3.4. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe na redakcja@oswiecimskie24.pl

3.5. Każdy Uczestnik może oddać tylko jedną odpowiedź konkursową.

3.6. Nagrody wymienione w § 4 zostaną przyznane autorom prac, który zostaną wyłonieni w drodze lodowania przez redakcyjne jury.

3.7. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na

nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczanie i rozpowszechnianie przez Organizatora

Prac Konkursowych, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

3.8. Organizator zabrania umieszczania na Stronie Konkursowej treści naruszających dobre

obyczaje, prawa osób trzecich, niezgodnych z obowiązującymi na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz informuje, iż takie treści nie będą brały

udziału w konkursie, jak również zostaną niezwłocznie usunięte wraz z ewentualnym

powiadomieniem odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa, w

razie takiego podejrzenia.

3.9. Prace niespełniające wymagań, bądź łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu,

bądź zawierające treści ogólnie przyjęte jako obraźliwe lub o charakterze

pornograficznym, lub w przypadku co do których istnieje podejrzenie, że narusza prawa

osób trzecich lub łamiące ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie będą

publikowane i tym samym nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4. NAGRODY

4.1. Nagrodami w konkursie są: jednodniowe - całodzienne skipassy możliwe do

wykorzystania w ośrodku narciarskim ”Czarny Groń”.

4.2. Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych

właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w

zamian za nagrody określone w Regulaminie.

§ 5. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

6.1. Ogłoszenie wyników z danej tury Konkursu nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia danej

tury Konkursu na Stronie Konkursowej.

6.2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej mailowo lub telefonicznie. Każdy

zwycięzca ma obowiązek dostarczyć do Organizatora poprzez wiadomość email na

adres: redakcja@oswiecimskie24.pl danych niezbędnych do realizacji wygranej: imię

nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

6.3. Nagrody nie zostaną wydane przed dopełnieniem wszystkich formalności.

§ 7. WYDANIE NAGRÓD

7.1. Nagrodę można odebrać w redakcji portalu w godzinach podanych w mailu informującym o wygranej, lub wg ustaleń pomiędzy zwycięzcą a organizatorem.

7.2. Przy odbiorze nagrody należy posiadać przy sobie: dowód osobisty oraz wydruk

wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania nagrody.

7.3. Brak wymienionych dokumentów będzie podstawą do odmówienia wydania nagrody.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

8.2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 1997 nr 133

poz. 883).

8.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji

Konkursu.

8.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu

wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru Nagród. Uczestnik ma prawo do

dostępu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie

Organizatora. Uczestnik wszelkie oświadczenia woli dotyczące jego danych osobowych

powinien składać na adres Organizatora.

8.5. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników

Konkursu w zakresie Imię i Nazwisko, adres e-mail, przy czym Dane Osobowe

Zwycięzców Konkursu w zakresie Imię i Nazwisko, Adres poczty elektronicznej oraz

dodatkowo Numer telefonu.

8.6. Lista nagrodzonych Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagród określonych w § 4

będzie dostępna na Stronie Konkursowej.

8.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika

Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest odmowę odbioru nagrody,

lub nie podanie prawdziwych danych koniecznych celem doręczenia nagrody lub jej

opodatkowania.

8.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie (np.

przedłużenia czasu trwania Konkursu, zwiększenia puli nagród, lub innych zapisów), o ile

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie dla dotychczasowych

Uczestników.

8.10. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie

materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.

8.11 Skipassy wygrane w konkursie działają do końca sezonu 2018/2019 Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany 1 terminu ważności.

1 Koniec sezonu jest uwarunkowany warunkami atmosferycznymi i bezpiecznymi warunkami na stokach,

może on ulec zmianie. W Regulaminie podana jest orientacyjna data zakończenia.